CYCLE COUNT AND INVENTORY MANAGEMENT

การใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารคลังสินค้าของคุณ ด้วยอุปกรณ์โมบายคอมพิวเตอร์พกพาแบบไร้สาย จะลดจำนวนพนักงานที่ต้องใช้ในการนับรอบของสต๊อกสินค้าได้อีกด้วย การเข้าถึงโดยตรงกับ WMS บนคอมพิวเตอร์พกพาที่มีความทนทานควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการสแกนตามหลักสรีรศาสตร์และใช้งานง่ายช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังทำได้ง่ายขึ้นไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณเท่านั้น ยังช่วยลดความผิดพลาดได้ดีอีกด้วย