SHIPPING AND DELIVERY

การทำงานของคลังสินค้าในยุคนี้มีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวก ด้วยโซลูชั่นการจัดส่งสินค้าของ Logicode สามารถให้บริการส่งมอบความเร็วให้กับลูกค้าไม่ว่าจะงานซ่อมบำรุงหรือส่งสินค้าจนถึงมือผู้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัยและยังสามารถยืนยันการส่งสินค้าผ่านเทคโนโลยีเครื่องอ่านบาร์โค๊ดพกพาแบบมือถือที่สามารถใช้ระบบแอพพลิเคชั่นควบคู่เพื่อยืนยันการส่งสินค้าเมื่อถึงปลายทางได้อย่างมั่นใจ