DEVICE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

การจัดการโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์

การขับเคลื่อนจับจ่ายใช้สอยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันด้วยระบบไอทีที่บริการให้ใช้ร่วมกันทั้งองค์กร (Shared IT Services) หรือเป็นการนำกลุ่มอุปกรณ์พื้นฐานมาจัดทำให้เป็นรูประบบที่สามารถบริการได้ เช่น ระบบฐานข้อมูลลูกค้า หรือฐานข้อมูลพนักงานที่แบ่งกันใช้ได้ หรือระบบอินทราเน็ตที่ให้พนักงานใช้บริการสื่อสารผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ทั่วทั้งองค์กร เป็นการเพิ่มระบบซอฟต์แวร์พื้นฐาน ทำให้อุปกรณ์พื้นฐานให้บริการไอทีที่ใช้ร่วมกันได้ เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถสั่งงานอัตโนมัติหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ที่ใช้งานและแก้ไขปัญหาผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายทั้งหมด ช่วยให้ทีมงานของคุณมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายและความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่