WIRELESS COMMUNICATIONS

การสื่อสารแบบไร้สาย

การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการประมวลเคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถใช้ได้มีความหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุแบบกระจายความถี่ (เช่น WLAN และเครือข่ายข้อมูลอื่นๆและวิดีโอ) ที่ช่วยให้ทีมงานฝ่ายขาย ฝ่ายไอที เข้าถึงการวางแผนของโครงสร้างพื้นฐานการนำไปใช้และการรักษาความปลอดภัยด้วยโซลูชั่นของเรายังสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาระบบพื้นฐานแบบไร้สายกับบริการต่างๆเช่นการนำไปใช้ในการออกแบบกระบวนการบริหารทางธุรกิจ