CLINICIAN COMMUNICATION SOLUTIONS

ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารในโรงพยาบาลแบบเคลื่อนที่ คุณสามารถใช้อุปกรณ์การสื่อสารเพื่อให้ได้การสื่อสารที่ต่อเนื่องและสำคัญระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เพื่อได้รับการสื่อสารนำไปได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำไปบันทึกหรือวิเคราะห์ต่อ ทำให้เกิดการวินิจฉัยและการรักษาได้ถูกต้องคล่องตัว ด้วยการรวมเครือข่ายไร้สายภายในพื้นที่เช่นการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN) เข้าด้วยกัน ระบบเสียงผ่าน WLAN และแอพพลิเคชันด้านไอทีและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการแพทย์เพื่อใช้สื่อสารในโรงพยาบาลและช่วยให้ผู้ดูแลได้รับความสำคัญสูงสุดและใช้เวลากับผู้ป่วย