DATA MONITORING AND REMOTE FIELD SERVICE

ขยายความคล่องตัวไปยังจุดที่ต้องการดูแลและนอกเหนือไปจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดความล่าช้าในการดูแลสุขภาพ เริ่มต้นด้วยการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่สำคัญจากผู้ใช้บริการ โซลูชั่นด้านสุขภาพของเราแนะนำอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างปลอดภัยทุกที่ภายในหรือภายนอกสถานที่เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นด้วยความเอาใจใส่ โซลูชั่นการดูแลสุขภาพของเราทำให้ระบบการจัดการสามารถติดตามความคืบหน้าของผู้ป่วยได้และการตอบสนองของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดี เครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยในการบริหารการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว สามารถสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ส่งมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วย