BAGGAGE RECONCILIATION AND SECURITY SOLUTIONS

ในองค์กรส่วนใหญ่ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทาง ส่วนใหญ่แล้วมีความต้องการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยในการขนถ่ายสัมภาระของผู้โดยสารเพื่อไม่ให้ตกหล่นหรือสูญหายระหว่างการเดินทาง เรามีโซลูชั่นการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยด้านนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัยสามารถติดตามสัมภาระได้โดยไม่ศูนย์หายระหว่างการเดินทางด้วยการติดแท็กหรือฉลากป้ายชื่อของผู้โดยสารด้วยระบบ แบบ Passive (RFID) ช่วยให้บรรลุตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ระบบ Passive (RFID) จะติดตามสัมภาระจากเคาน์เตอร์ตั๋วไปยังเครื่องบินโดยอัตโนมัติ สามารถที่จะส่งข้อมูลสัมภาระที่ใช้ในการจับคู่กับผู้โดยสารบนเครื่องบินก่อนการขึ้นเครื่อง นำความอุ่นใจสู่ผู้โดยสารด้วยการเพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจได้ว่ากระเป๋าของพวกเขาจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัย