Inner Banner

สมัครงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวม

 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายฐานธุรกิจเดิมที่บริษัทดำเนินการอยู่
 • จัดทำแผนธุรกิจโดยรวมและนำเสนอต่อผู้บริหารของบริษัท
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการปัจจุบัน
 • พัฒนาความสัมพันธ์กับ Supplier
 • พัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท
 • สร้างโอกาสในการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละโครงการ

 • วางแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย
 • ติดตามและรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ
 • ประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมและรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารของบริษัท

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ/โครงการ
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานได้ในระดับดี
 • มีทักษะการนำเสนอรายงานระดับดีมาก
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันได้ดี มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จ ทำงานเร็วและติดตามงานตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย 1-3 ปี ในด้านเกี่ยวกับสินค้าไอที
 • หากมีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์บาร์โค้ดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้าน มนุษยสัมพันธ์และทักษะในการวิเคราะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีหน้าตาและบุคลิกภาพดีและมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับหนึ่ง 
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
 • มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

รายละเอียดงาน

 • สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายการขายได้อย่างสม่ำเสมอ
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจุบันและหาช่องทางการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • จัดทำรายงาน ยอดขาย การปิดยอด การติดตามผลงาน รายงานแผนงานที่ทำอยู่
 • ใส่ใจในคุณภาพการบริการและติดตามผลงานว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับลูกค้าเป็นประจำ
  และสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงสามารถอธิบายข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ได้
 • ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลอดจนลักษณะของงานบริการของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการๆ ขายทั้งภายนอกและภายในได้ดี  
  ตลอดจนการติดตามความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้า
 • สามารถให้คำปรึกษา เลือกสินค้า เทคนิคการนำไปใช้งานและบริการหลังการขาย