Inner Banner

สาธารณสุข

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์มีปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเจ็บป่วยและโรคระบาดเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ต้องพยายามศึกษาค้นคว้าและนำเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเข้ามาเป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยโรคหรืออำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับแพทย์ได้ทันเวลาลอจิคโค๊ดมีระบบการจัดการที่ครอบคลุมในการให้บริการเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพของท่านเรามีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายรวมไปถึงเครื่องมือที่ช่วยบันทึกข้อมูลที่สำคัญและแสดงผลลัพธ์นั้นออกมาเป็นข้อมูลให้ท่านได้ถูกต้องที่สุดและในอนาคตคาดว่าจะมีระบบที่ทันสมัยในการติดแท็กการเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มความรวดเร็วอีกด้วย